VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Prevádzkovateľom internetového portálu Podnakafe.sk je spoločnosť D&P Management s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava-Rača, Slovenská republika, IČO: 52 472 621, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 138754/B (ďalej len ,,prevádzkovateľ“). Portál Podnakafe.sk je verejný internetový server, ktorý ponúka užívateľom služby spočívajúce v zobrazovaní inzerátov fyzických osôb. Prevádzkovateľ nie je eskortná agentúra a neposkytuje žiadne eskortné, erotické a iné služby uverejnené na serveroch. Prevádzkovateľ portálu nenesie zodpovednosť za pravdivosť informácií uvedených v inzerátoch, kontaktných údajoch a taktiež nenesie zodpovednosť za vložené alebo dodané fotografie, obrázky, videá, informácie, údaje, nakoľko portál pracuje na báze vyhľadávania inzerátov z verejne dostupných zdrojov. Všetky ponúkané služby na portály sú výhradne ponukami jednotlivcov. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah, kvalitu, cenu ani aktuálnu dostupnosť ponúkaných služieb.

II. REGISTRÁCIA A AKTIVÁCIA ÚČTU

 1. Užívateľ vstupuje na portál registráciou. Vstup a registrácia na portál je bezplatná. Po zaregistrovaní si užívateľ môže aktivovať prístup prostredníctvom jednorazovej spoplatnenej sms podľa pokynov na web stránke. Cena sms je 50 Eur s DPH. Aktivácia nie je súčasťou registrácie. Po zaslaní sms obdrží užívateľ jedinečný prístupový kód pre aktiváciu a prístup k ponuke inzerátov. Platobný systém prostredníctvom spoplatnenej sms správy zabezpečuje spoločnosť ASMS, s.r.o.

 2. Dodanie služby je okamžité. Registráciou získa užívateľ prístup k dvom sexi videám. Aktiváciou služby prostredníctvom zaslaného sms kódu, užívateľ získava výhody akými sú sprístupnenie všetkých inzerátov. Zaslaním aktivačnej SMS užívateľ súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a so spracúvaním poskytnutých osobných údajov v zmysle Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 3. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade ukončenia služby, zrušenia portálu alebo zrušenia registrácie sa poplatok nevracia.

 4. Aktiváciou služby užívateľ súhlasí so začatím poskytovania elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči aj pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy (14 dní odo dňa začatia poskytovania služby). V zmysle § 7 ods. 6 písm. l) Zákona č. 102/2014 Z.z. udelením tohto súhlasu užívateľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Užívateľ týmto vyhlasuje, že bol poučený o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie, stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 5. Užívateľ prehlasuje, že koná v postavení nezdaniteľnej osoby, prípadne je tuzemskou zdaniteľnou osobou v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

III. ZODPOVEDNOSŤ ZA OBSAH INZERCIE A REKLAMÁCIA

 1. Každý užívateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky a súhlasí s tým, že nebude používať služby na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 2. Portál je určený výlučne osobám starším ako 18 rokov. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné spory, ktoré môžu vzniknúť na základe vzťahu medzi inzerentom a užívateľom portálu.

 3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov, zároveň nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť inzercie, najmä za pravdivosť e-mailových adries, fotiek, videí a telefónnych čísiel.

 4. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah služieb a zároveň nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadne vzniknuté škody, nemajetkovej ujmy vrátane: škody zo strát na zisku, z podnikania, prerušenia podnikania, straty informácií o podnikaní, akejkoľvek finančnej straty, akékoľvek straty, škody a ujmy spôsobené tretím osobám.

 5. V prípade reklamácie je užívateľ oprávnený písomne kontaktovať Prevádzkovateľa na e-mailovej adrese: mail@podnakafe.sk. Reklamácia musí obsahovať konkrétny popis reklamovanej skutočnosti.  

IV. PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA

 1. Prevádzkovateľ nemá voči užívateľom alebo tretím osobám v súvislosti so službami poskytovanými na serveroch okrem povinností uvedených v týchto podmienkach žiadne ďalšie povinnosti.

 2. Prevádzkovateľ neposkytuje užívateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia portálu,a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, resp. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb.

 3. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu užívateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu.

 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok, pokiaľ tieto zmeny budú vyžiadané zmenou právnych predpisov, technickými možnosťami prevádzkovateľa alebo inými okolnosťami, ktoré vyplynú z potrieb prevádzkovateľa. V prípade, že dôjde k zmene pravidiel, užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia obchodných podmienok. Užívateľ je oprávnený sa kedykoľvek oboznámiť s aktuálnym znením týchto podmienok na stránke prevádzkovateľa. Ak užívateľ pokračuje v používaní služieb po vykonaní týchto zmien prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami podmienok bez výhrad súhlasí.

V. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A OCHRANA SÚKROMIA

 1. Prevádzkovateľ postupuje pri poskytovaní služieb v súlade s platnou právnou úpravou, najmä v súlade s Nariadením európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES a zákonom č. 18/2018Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Ochrana súkromia a práva užívateľa ako dotknutého subjektu sú bližšie špecifikované v Informáciách o ochrane osobných údajov, ktoré nájdete TU.

 2. Užívateľ týmto udeľuje prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu: číslo mobilného telefónu, IP adresa.

 3. Táto stránka používa cookies na štatistické účely, v súlade s našou politikou ochrany súkromia. Používaním tejto stránky užívateľ udeľuje súhlas s použitím cookies.